Za žalostný stav na košickej asanačke je zodpovedný aj štátny dozor.

Košická asanačka je kapitola sama o sebe. Funguje tak, ako by nemala, a keby na Slovensku platili zákony a štát (ale aj mesto Košice) si plnil svoje povinnosti, tak by už možno dávno bola zatvorená. To je môj názor na danú prevádzku a uvediem aj prečo si toto myslím.Asanačné služby (zber uhynutých a odchyt živých zvierat) a karanténu stanicu (keď sa zviera odchytí ide do karantény na pozorovanie) v Košiciach zabezpečuje súkromná firma. To, ako má prevádzka fungovať a čo má spĺňať určujú viaceré právne normy vrátane vyhlášky 123/2008 Z.z. (Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá)
Firma dané služby vykonáva na základe zmluvy s mestom dlhé roky, no zmluva vyhlášku 123/2008 vôbec nespomína a karanténa aj tak funguje, akoby daná vyhláška ani neexistovala.

Štátny dozor nad prevádzkou zabezpečuje Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS), ktorá údajne v danej prevádzke vykonávala 2x ročne kontrolu (spolu s mestom) a čuduj sa svete, nikdy nič nenašli.

V mesiaci február 2019 sme ako mestskí poslanci (Henrich Burdiga a ja) vykonali poslaneckú kontrolu v danej prevádzke za účasti zodpovedných kontrolórov z RVPS. A čuduj sa svete, našli sme niekoľko závažných porušení právnych predpisov – mokré a studené ležoviská pre zvieratá, karanténa neoznačená, chýbajúca váha na váženie zvierat a iné. Keď sme sa opýtali, nech nám ukážu čím vydezinfikovali priestory pred našim príchodom (mali na to hodinu), tak sme nenašli žiadny dezinfekčný prostriedok. A ani prázdnu fľašu.

Keď som štátnemu kontrolórovi vyčítal, že na danom stave majú veľkú zásluhu (za celé roky nikdy nič nenašli) a že to takto nemôže fungovať, tak z jeho úst vyšla veta: „ Lebo čo ?!“ Po určitej chvíli vyšla z jeho ústa ďalšia nepochopiteľná veta, ktorú by si „kontrolovaný“ štátny pracovník nemal dovoliť:“ Ste sa uchádzali u nás o prácu a nedostali ste ju, že ste taký?“ Vtedy som už pánovi kontrolórovi povedal, že si vyprosujem tieto osobné invektívy a že by sa mal ovládať.
Po vykonaní kontroly a zistení nedostatkov odmietal vykonať zápis z danej kontroly. Mal 350 rôznych výhovoriek, že prečo nie. Snáď po 10 minútach nášho naliehania, aby sa urobil zápis z kontroly sa mu doslova uráčilo dať prísľub, že tak učiní. Učinil, ale i tak všetky nedostatky do zápisu neuviedol.

Štátny dozor po kontrole nariadil odstránenie závad (zabezpečiť čisté a dezinfikovateľné ležovisko, dostatočné množstvo dez.prostriedkov, váhu, viesť evidenciu podľa vyhlášky 123)
Ani slovo o germicídnej lampe, či o „vyšetrovni“ v karanténe, o riadnych a bezpečných klietkach či kotercoch, o povinnosti označiť budovu, že sa jedná o karanténu, čo na budove nikdy nebolo.

Tak ako aj po kontrole funguje karanténa je pre mňa neprijateľný stav. Je pre mňa neprijateľné prevádzkovať karanténu bez germicídnej lampy, prevádzkovateľ nerobí nič pre hľadanie majiteľa či dočasky. Toto robia dobrovoľníci. Keby to prestali, neviem si daný stav ani predstaviť. Ale za toto berie peniaze prevádzkovateľ karantény od mesta Košice a nejedná sa o malé sumy.
Je pre mňa neprijateľné, aby z karantény odchádzali vyhladovené zvieratá, čo mi potvrdili viacerí, čo z karantény zobrali psíkov. Ešte viac je pre mňa neprijateľné, aby dobrovoľníci, ktorí zoberú z karantény psíka, utekali s ním za veterinárom, keď na čele karantény je veterinár platený mestom.

Mesto platí niekomu 7450 EUR mesačne za niečo, čo nevykonáva. Toto je veľmi drahý luxus, ktorý je pre mňa neprijateľný.

A teraz si pozrime, čo vyžaduje daná 11 rokov stará vyhláška (§9), ktorú nepozná ani zmluva medzi mestom a prevádzkovateľom karantény a čo by mal vyžadovať a kontrolovať aj štátny dozor (ak sa Vám chce ešte čítať 🙂 :

Vyhláška 123/2008 Z.z. – §9 – Karanténne stanice

(1) Karanténna stanica je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých zvierat s neznámym zdravotným stavom najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.

(2) Karanténna stanica musí mať dostatok miestností, boxov, kotercov alebo klietok na izoláciu všetkých prijatých odchytených túlavých zvierat, ktoré zabezpečujú dostatočnú voľnosť pohybu a ochranu pred inými odchytenými túlavými zvieratami, ak je to kvôli agresivite a iným prejavom správania sa týchto zvierat potrebné.

(3) Karanténna stanica a jej jednotlivé časti musia byť tak naprojektované a skonštruované, aby sa zabránilo úniku odchyteného túlavého zvieraťa.

(4) Karanténna stanica musí mať zabezpečenú dodávku pitnej vody a energie na zabezpečenie vhodného vnútorného prostredia a osvetlenia.

(5) Karanténna stanica musí mať najmenej jednu miestnosť vhodnú na vyšetrovanie a ošetrovanie odchytených túlavých zvierat a na vykonanie potrebných testov a odberov vzoriek na laboratórne vyšetrenie alebo iné potrebné vyšetrenie, ktorá je

a) prevádzkovo oddelená a povrchy stien, podlahy, okien, dvier a použitého vybavenia sú ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,

b) vetrateľná, dobre osvetlená a vybavená vhodným systémom na zabezpečenie optimálnej teploty potrebnej na kvalitné vykonávanie nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení,

c) umiestnená tak, aby bol k nej ľahký príjazd s motorovým vozidlom a ľahký prístup sprievodnej osoby s odchyteným túlavým zvieraťom,

d) vybavená zariadením a prístrojovou technikou potrebnou na základné vyšetrenie, ošetrenie, odber vzoriek a iné potrebné testovanie v súlade s dobrou veterinárnou praxou.

(6) Karanténna stanica musí mať dostatok skladových priestorov vhodných na uskladnenie potrebného množstva zásob krmiva, podstielky, pomôcok a náradia.

(7) Karanténna stanica musí mať zmluvne zabezpečené poskytovanie odborných veterinárnych činností a služieb nevyhnutných na zabezpečenie hlavných cieľov karanténnej stanice a pohody odchytených túlavých zvierat.

(8) Karanténna stanica musí mať zaistené bezpečné skladovanie a neškodné odstraňovanie biologického odpadu v súlade s osobitnými predpismi.3)

(9) Karanténna stanica vedie evidenciu o prijatých, usmrtených a odoslaných odchytených túlavých zvieratách a o zvieratách narodených odchyteným túlavým zvieratám po ich prijatí do karanténnej stanice. Táto evidencia, vedená spôsobom vylučujúcim odstraňovanie alebo zmenu údajov bez možnosti zistenia, je uchovávaná počas dvoch rokov a zahŕňa

a) poradové číslo záznamu,

b) dátum príjmu a miesto odchytu túlavého zvieraťa,

c) identifikáciu prijatého odchyteného túlavého zvieraťa, za ktorú sa považuje určenie druhu zvieraťa, plemennej príslušnosti, ak je to možné, opisu exteriéru zvieraťa a zistenie individuálneho označenia; ak zviera nie je individuálne označené, po príjme sa bezodkladne individuálne označí mikročipom okrem spoločenského zvieraťa, o ktorom veterinárny lekár rozhodne, že bude usmrtené zo zdravotných dôvodov, a v prípade potreby sa individuálne umiestni do chovného priestoru, ktorý sa označí spôsobom vylučujúcim zámenu, a to až do času jeho úhynu, usmrtenia alebo odoslania z karanténnej stanice,

d) potvrdenie o prevzatí spoločenského zvieraťa s jeho identifikáciou,

e) opis zdravotného stavu a hmotnosť zvieraťa v čase príjmu do karanténnej stanice,

f) vykonanie preventívnych opatrení potrebných na predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka a ďalšie vykonané veterinárne úkony,

g) výsledky vyšetrení a testov potrebných na vylúčenie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka,

h) dátum úhynu, usmrtenia alebo dátum odoslania zvieraťa po vylúčení možnosti prenosu choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka,

i) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára potvrdené zistenie individuálneho označenia zvieraťa a vykonanie úkonu uvedeného v písmenách e) až h).

(10) Karanténna stanica využije všetky dostupné prostriedky na vyhľadanie vlastníka odchyteného túlavého zvieraťa. Vlastník odchyteného túlavého zvieraťa môže nahliadať do evidencie vedenej podľa odseku 9 v časti, ktorá sa týka jeho zvieraťa.

 

A aký je/bol stav v košickej asanačke dlhé mesiace, či roky podľa vyhlášky 123/2008 ?

Odstavec 2 – veľmi diskutabilné

Odstavec 5 – taká miestnosť v karanténe neexistuje

Odstavec 5d – karanténa nič také neobsahuje

Odstavec 9 – niečo, čo sa podobalo na evidenciu sme našli nie v karanténe, ale vo veter.ambulacii prevádzkovateľa, kt. je vzdialená niekoľko kilometrov mimo

Odstavec 9a – evidencia je bez poradových čísiel. Čiže ak zlikvidujete nejakú kartu psa, tak bez poradového čísla na to ani neprídete. Aj tak je v daných kartách bordel a papierové stavy psov s reálom nesedia.

Odstavec 9c – opis exteriéru a zistenie individuálneho označenia sme v kartách nenašli

9e, váha na váženie zvierat sa nenašla (a nebola tam dosť dlho), čiže neviem dnes povedať v akej váhe zviera prišlo

Odstavec 9f – prevádzka nedisponuje germicídnou lampou, ktorá naúčinejšie dokáže zničiť napr. parvovírusy. Čiže zdravé šteňatá sa v karanténe môžu nakaziť.

10, karanténna stanica je mestom slušne platená a priznám sa, že ja neviem o jedinom ich dostupnom prostriedku na vyhľadanie vlastníka a to karanténnou stanicou (nie dobrovoľníkmi, ktorí tam chodia, fotia psíkov, zverejňujú ich na FB a zháňajú dočasky a veterinárne vyšetrenie pre psíkov odobratých z karantény, aj keď na jej čele je veterinár platený mestom, čo je pre mňa úplne nepochopiteľné)

One thought on “Za žalostný stav na košickej asanačke je zodpovedný aj štátny dozor.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s